гр. Русе, ул. "Александровска №28, тел.: 082/820-257, e-mail: info@nts-ruse.org


Дом на науката и техниката
Русе, ул. "Александровска" № 28


Учебен център
Русе, бул. "Придунавски" № 6 Б


 

Консултантска дейност


ТО на НТС-гр. Русе предлага специализирани консултантски услуги за подготовка на проекти за финансиране по национални, европейски и международни програми:

 • консултации за формулиране на проектна идея;
 • разработване на проектно предложение;
 • подготовка на необходимата съпътстваща документация за кандидатстване;
 • съдействие при подаване на формуляр за кандидатстване.

Организацията притежава експертен капацитет в разработването и управлението на проекти в следните приоритетни области:

 • трудова заетост, миграция и мобилност;
 • образование, обучение и учене през целия живот;
 • равни възможности и приобщаване на уязвими групи, социални и здравни услуги;
 • психологическа подкрепа, мотивация и личностно развитие;
 • здравословни и безопасни условия на труд и адаптирана работна среда;
 • иновации, предприемачество и стандартизация;
 • укрепване на местния капацитет за устойчиво социално-икономическо развитие;
 • международно сътрудничество, обмяна на опит и добри практики.

Консултантският екип подготвя проекти за кандидатстване по финансиращи програми на:

 • Европейските структурни и инвестиционни фондове – оперативни програми “Развитие на човешките ресурси”, “Образование”, “ Конкурентоспособност и иновации в предприятията”;
 • Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм;
 • Национален план за възстановяване и устойчивост;
 • Трансгранични и международни програми - Interreg, Erasmus+

 • За допълнителна информация:

  тел.: 0878-820-267
  e-mail: info@nts-ruse.org