гр. Русе, ул. "Александровска №28, тел.: 082/820-257, e-mail: info@nts-ruse.org


Дом на науката и техниката
Русе, ул. "Александровска" № 28


Учебен център
Русе, бул. "Придунавски" № 6 Б


 

Проекти
ПРОЕКТ „За равен старт в професията“ (FairGuidance)

В рамките на две години ТО на НТС – Русе, съвместно с няколко организации от България, Германия и Румъния, с различна експертиза в обучението, консултирането и ориентирането, участва в инициирането и създаването на стратегическо партньорство за изпълнението на проект „За равен старт в професията“ (FairGuidance), финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+.

Продължителност на проекта: 01.09.2015 – 01.09.2017

Среща на партньорите, Учебен център на ТО на НТС – Русе, март 2016 г.

Основна цел: Разработване на иновативни стратегии за улесняване на достъпа до образование, професионална квалификация и успешната трудова реализация на хора в неравностойно положение на пазара на труда чрез създаването на специализирани обучителни материали, предназначени за консултанти и специалисти по кариерно ориентиране.


Партньори:

Основни проектни резултати:

1. Разработване и издаване на Ръководство за обучение на кариерни консултанти (FairGuidance).

Модулите на Ръководството (FairGuidance) служат като основа за провеждане на едноседмично обучение на специалисти по кариерно ориентиране и консултиране, които работят с лица от рискови групи на пазара на труда - мигранти, хора с ниско образование и квалификация, продължително безработни, представители на маргинализирани групи и др.

Ръководството за обучение на кариерни консултанти FairGuidance съдържа следните модули:

Ръководството за обучение на кариерни консултанти FairGuidance

- Основи на консултирането и ориентирането;
- Кариерно ориентиране;
- Многообразие и човешки права;
- Предприемачество;
- Изнесено (образователно) консултиране;
- Стандарти за качество – профил на компетентностите на консултантите;
- Консултиране за доброволчество и практическо обучение на групи в неравностойно положение.


Българският екип по време на международния пилотен обучителен курс проведен в Щутгарт през октомври 2016г.

2. Създавене на Електронна платформа за обучение (FairGuidance).

Платформата предоставя възможност на специалистите по кариерно консултиране и ориентиране да разширят своите знания, умения и компетентности чрез онлайн самоподготовка и допълнителни упражнения за самооценка.


Официален сайт на проекта (FairGuidance): www.fairguidance-project.eu


ПРОЕКТ "По-атрактивно обучение и професионално развитие на обучителите от организацията"

Организацията е партньор в Национален консорциум в областта на професионалното образование и обучение по проект “Подкрепа за професионалното развитие на персонала в сферата на професионалното образование и обучение”, финансиран по Програма “Еразъм+” на Европейския съюз.

Проектът е насочен към по-качественото и атрактивно професионално образование и обучение съобразно съвременните изисквания и очаквания на потребителите. Предоставя се възможност на участниците за запознаване с иновативни педагогически подходи с фокус върху обучаемите, подобряване на капацитета и въвеждане на съвременни инструменти и практики за обучение на работното място.

Обучителните дейности и обмена на опит с организации в сферата на професионалното образование и обучение в чужбина ще допринесат за повишаването на интерактивността на професионалната подготовка и мотивацията на обучителите от партньорските организации, участващи в Националния консорциум.

Вследствие на проекта се очаква да се:

  • Развие професионалното обучение като се въведат нови иновативни практики в средата за обучение на партньорите;
  • Подготвят обучителите на партньорските организации за прилагане на нови инструменти, методи и организация на обучение;
  • Адаптират и приложат новите професионални знания и умения в учебните програми на участниците;
  • Обогатят и усъвършенстват езиковите умения на участниците в обмена на опит;
  • Обогатят дейностите на съществуващата мрежа на национално ниво на научно-техническите съюзи (НТС) и развитието й в мрежа на европейско ниво с участието на нови европейски партньори;
  • Обмени опит и ресурси между членовете на партньорската мрежа чрез споделяне на програми, онлайн обучители и др.

За повече информация: http://barsconsult.bg/projects/podkrepa-cpo/.

Партньори:


ПРОЕКТ

Предоставяне на услугата "Домашен помощник" - Община Бяла
Договор ВС051РО001 -5.2.04-0083-С0001

ВС 051РО001/5.2-01

"Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности
"Социален асистент" и "Домашен помощник" - фаза 2

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТО на НТС - Русе и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и "Договарящия орган"